1648 пчелари са подали заявления за плащане по вече приключени договори от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. Документи по мерки А, Б, В, Г и Д от програмата се приемаха в областните дирекции на фонда от 5 юни до 15 август.
Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е с общ бюджет от приблизително 14,28 млн. лева, от които половината са европейско, а останалата половина - национално подпомагане. За 2017 фиксираният ресурс е 4 579 020 лева.
В края на 2016 г. бяха приети 2234 заявления за подпомагане за финансовата 2017 година по петте мерки от програмата - мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, мярка Б „Борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата“, мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, мярка Г „Мерки за подпомагате на лабораториите за анализ на пчелните продукти“ и мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“.
Фонд „Земеделие“ ще преведе финансовата помощ след задължителните административни проверки върху внесените от пчеларите документи. Ще бъдат извършени инспекции и на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са извършили одобрените им разходи по програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.