Без дублиране на линии от автотранспорта, електротранспорта и междуселищните линии - това ще бъде основен критерий при дългоочакваното актуализиране на транспортната схема на община Русе. Предвидено е да се  направи маршрутна схема в няколко варианта с подробни разписания, като ще се определят честотите за всяка линия и период от деня - за делнични и празнични дни, училищен и ваканционен период, събота, неделя, и ще се изработят карти за новата маршрутна схема. 
За да се стигне до таза крайна фаза, предварително ще бъдат извършени редица дейности: анализ на текущата мрежа на обществения транспорт и разписанията, който включва обхват на мрежата, ниво на услугата по райони, делнични и празнични дни и време от деня, връзка между основните райони на начални и крайни спирки, както и анализ на търсенето на услугата, в това число механизъм на таксуване, възможности за оптимизация и за прекачване. За целта ще се формират две фокус групи с участие на представители на местни неправителствени и граждански организации, активни граждани и местния бизнес предприятия с персонал над 100 души, за да се анализират нуждите на заинтересованите страни. Ще се проведе и социологическо проучване сред населението в общината, с което ще се идентифицират проблемите, нуждите и очакванията от актуализирането на транспортната схема. Ще се направи и представително проучване на търсенето на транспортни услуги и обществен превоз. Чрез него ще се събере информация и за удовлетвореността на населението от действащата транспортна схема. Ще се проведат и три дълбочинни интервюта с представители на ключови ресорни длъжности от общината, както и с членовете на постоянната комисия по комунални дейности към общинския съвет.
Изработеното въз основа на събраната информация предложение за актуализация на транспортната схема ще бъде подложено на публично обсъждане със заинтересованите страни, включително и транспортните оператори.
За тази цел общината обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да се захване с актуализацията на общинската транспортна схема. Обявлението е на стойност 427 080 лева, като 300 000 лв. са от общинския бюджет, а 127 080 лв. по програма „Хоризонт 2020“. Фирмите могат да подават оферти до 7 септември, а на следващия ден комисия ще ги отвори и разгледа.