„Монтюпе“ внесе в срок програма с краткосрочни мерки за подобряване на работната среда и неразпространение на миризми извън производствената площадка, съобщиха от РИОСВ. 
Това е един от ангажиментите, които ръководството на дружеството пое след проведената среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов в средата на юли. Сега предстои модернизация на вентилационната система, като първо ще се наблегне на действия, които не изискват изменение на комплексното разрешително. 
От „Монтюпе“ обещават да осигурят обмен на въздуха в производствените халета най-малко 3-4 пъти на час чрез водни охладители, локални и общообменни аспирации. Вредните газове ще се обхващат в максимална височина и ще се отвеждат към биофилтър. 
В програмата е предвидено и до началото на септември да се разработи цялостен проект за отопление, вентилация и климатизация на трите халета с новата аспирационна система, който ще се съгласува с екоинспекцията. Задължително условие е на границата на работната площадка да се изгради мониторингова система за отчитане на изхвърляните от производството замърсители, която ще предава онлайн информация в екоинспекцията, а тя, от своя страна, ще ги публикува на интернет страницата си. Видът на техниката и методите на измерване ще бъдат избрани от инспекцията и заплатени от „Монтюпе“. 
Всичко това трябва да стане реалност до края на годината.