Фирмите от хранителния сектор, които не изпълняват мерки и предписания на контролни органи, са заплашени от високи санкции, достигащи до 100 хил. лв. Това предвижда проект на нов закон за управление на хранителната верига, публикуван от земеделското министерство за обществено обсъждане. Предлаганите сега глоби са несъизмеримо по-високи от санкциите в хранителния сектор, въведени в други закони. 
Най-малката санкция е между 200 лв. и 2000 лв. и ще се налага на физическите лица, които не се съобразят с тях. За производителите и търговците, които не изпълняват предписанията на контролните органи, глобата варира между 500 лв. и 4 хил. лв. Между 2 хил. и 10 хил. лв. пък стигат глобите в случаите, когато не се осигури достъп на инспектори в обекта, а в случаите, когато се възпрепятства работата им, санкцията е до 5 хил. лв.
Когато някой извършва дейност в запечатан от контролните органи обект, наказанията вече започват от 5 хил. лв. и достигат 100 хил. лв., когато това е повторно и е довело до настъпването на „значителни икономически загуби“. До 100 хил. лв. е санкцията и за компании, които не изпълнят разпореждане за въвеждане на ограничения в производството, дистрибуцията, вноса и износа на хранителни продукти или когато не ги изтеглят от пазара или не ги унищожат, въпреки нарежданията на властите.