Спад на приходите с една трета в сравнение с миналата година и счетоводна загуба в размер на 47 хил. лева отчита „Фазан“ в междинния си отчет за първото полугодие на 2017 г. Прогнозите за продължаващ общ спад на продажбите, направени от мениджмънта в началото на годината, се оказват твърде оптимистични и за шестте месеца те възлизат на 962 хил. лева, което е с 24% под бизнес плана. Приходите са с 34% по-ниски от първото полугодие на 2016 година. Разходите намаляват по-малко - с 31%, което допълнително влошава финансовия резултат.
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен - невъзможността „Фазан“ да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство, посочват от дружеството. Наблюдава се увеличаване на производството в Турция в резултат на обезценката на турската лира, достигнало 50% за последните 6 години. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. 
Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход, както и натискът за общо повишаване на трудовите възнаграждения в региона също влияят негативно на резултатите.
Мениджмънтът на „Фазан“ очаква леко повишение на обема на поръчките през третото тримесечие и нов спад през четвъртото. Това ще доведе до отрицателен финансов резултат на предприятието през настоящата 2017 година. 
Глътка въздух на русенското предприятие бе дадена през май, когато в Търговския регистър бе вписано увеличение на капитала на дружеството от 641 826 на 1 234 692 лева. То бе извършено чрез публично предлагане на акции с право на глас с проспект, потвърден от Комисията за финансов надзор. Средствата от увеличението в размер на 830 хил. лева са разпределени за цялостно погасяване на заем и частично погасяване на лихви към него. Дългът бе към компанията-майка „Стара планина Холд“, която задейства процедура на търгово предложение към минотарните акционери. Предложението е за изкупуване на всички акции на цена 1,41 лева, но все още няма одобрението на Комисията за финансов надзор.