22 500 000 евро е бюджетът за подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) вече обяви процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
Подаването на проекти по процедурата се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на адрес eumis2020.government.bg.
След проведения прием през 2015 г. остатъчният бюджет по подмярката е в размер на 41 500 000 евро. 19 млн. евро обаче са резервирани  по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“.
Подмярка 6.1 има за цел да се улесни и подпомогне процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта.