До края на юли всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци, напомниха от НАП-Русе. Декларацията се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци. 
Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за доходи, изплатени през второто тримесечие на 2017 г., се декларира в срок до 31 юли. През първото тримесечие на годината в офиса на НАП в Русе са били получени 3815 броя от тези декларации. 84% от тях са изпратени по интернет, което показва, че задължените лица в региона все повече използват електронните услуги на НАП.
Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице - платец на дохода, не е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е придобит доходът. За доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от физическите лица през второто тримесечие на годината, срокът е съответно 31 юли. 
Декларацията за дължими данъци (образец 4001) се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица, както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др. Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително общините.