Глоби до 6000 лева и отнемане на права за ползване на държавни пасища и ниви за три години. Това предлага проект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. 
Глоба от 1500 до 6000 лева ще получи лице, което пали огън или извърши огневи работи в пасища, мери и ливади. Санкция ще получат и онези, които не уведомят писмено областната дирекция „Земеделие“, както и пожарната служба при желание за почистване на пасища, мери и ливади. Наказанието е 500 до 5000 лева, а уведомяването на органите важи за периода, който е определен като пожароопасен за съответната област.
При повторно извършване на нарушение се предлага глоба от 2000 до 12 000 лв. При доказана вина на ползвателя всички арендни/наемни договори на лицето се прекратяват едностранно. Ползвателите ще се лишават и от участие в разпределението на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за една стопанска година. А когато в резултат на нарушаване е предизвикан пожар в гора, ще се лишават от участие в разпределението на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд за срок от три стопански години.