Формираната загуба за 2016 г., в размер на 852 хил.лв. /осемстотин петдесет и две хиляди лева/ да се отнесе в непокрита загуба от минали години решиха акционерите на „Свинекомплекс Николово“ на проведеното редовно годишно събрание. В баланса на дружеството непокритата загуба вече надхвърля 1 млн. лева, тъй като свинекомплексът продължава да работи на минус и в началото на тази година.
Акционерите приеха финансовия отчет и доклада за работата през 2016 г. и освободиха членовете на Съвета на директорите за дейността им през миналата година. Прието бе предложение на СД за избор на независим финансов одитор за настоящата година в лицето на Стефанка Николова. 
На общото събрание присъстваха представители на двама от големите акционери в дружеството - „Пимаро България“ АД и „Хайбрид“ ЕООД, които заедно притежават 65,227% от акциите на свинекомплекса. Другият голям акционер - регистрираната в Люксембург офшорка Вестпарк Файненшъл груп“, за пореден път нямаше представител на събранието.