И през тази година „Параходство БРП“ няма да разпределя печалба, реши общото събрание на дружеството. Акционерите са приели предложението на Управителния съвет целият положителен финансов резултат за миналата година в размер на 119 хил. лева, да се отнесе към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството. Така сумата в нея набъбна до 10,693 млн. лева. Което не означава, че тази сума стои налична по сметките на дружеството. Към края на годината кешовите резерви са малко под 2 млн. лева.
Акционерите освободиха от отговорност управителните органи за 2016 г. и избраха за одитор Мариана Петрова чрез „Баланс-М“ ЕООД. 
Групата БРП завърши миналата година със сериозен спад на приходите от продажби - от 23,3 на 19,6 млн. лева или с 3,7 млн. лева. Нетната печалба намаля 10 пъти спрямо 2015 г. Част от негативите се дължат на чисто счетоводни причини - спад на печалбата от инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал. Спадът на приходите от товарни превози идва от неблагоприятните климатични условия през част от годината.