Бъдещият концесионер на пристанище „Пристис“ трябва да инвестира минимум 3 135 000 лева, като задължително до петата година на концесията трябва да разположи плаващ басейн на седмо и осмо корабно място. Наред с това минимум 30% от корабните места следва да бъдат оборудвани със собствени понтони. Това са част от условията по процедурата, която предстои да бъде открита, след като предложението на кмета Пламен Стоилов бъде обсъдено на идната сесия. Срокът на концесията ще е максимално допустимият от 35 години, като дългият период би стимулирал извършването и на други инвестиции, освен договорените. В дейностите е предвидено и изготвяне на генерален план на пристанището, предвид цялостната промяна на кея по проекта на общината.
Основната цел на концесията на пристанище „Пристис“ е повишаване на ефективността и конкурентоспособността му. Преките икономически ползи за общината са свързани с концесионните плащания и инвестиции в публичната общинска собственост, е посочено в предложението.