Нетни приходи в размер на 6,649 млн. лв.отчита на индивидуална база към 31 март 2017 г. „Спарки“, съобщава русенското машиностроително предприятие в междинни си отчет за първото тримесечие на годината. Спрямо същия период на 2016 г. продажбите намаляват с 2%. 
По-малкото приходи не пречат на „Спарки“ да увеличи нетната си печалба 2,7 пъти до 481 хил. лв. За първото тримесечие на 2016 г. финансовият резултат бе 177 хил. лв. печалба.
Към 31 март общата сума на активите на „Спарки“ е 36,313 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 10,883 млн. лв.
Към края на март текущите пасиви на машиностроителната фирма нарастват с 400 хил. лева, достигайки 24 млн. лева. Както „Утро“ писа, основен кредитор на русенското дружество вече не е Банка ДСК, а Българска банка за развитие. Договорът за цесия между двете банки е сключен на 28 ноември миналата година. Задълженията на стойност 13,753 млн. лева са разсрочени до 30 ноември 2017 г., като се предвиждат преговори за допълнително удължаване на сроковете на договорите.
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
„Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има задължения за 6,2 млн. лева към клиенти и доставчици, както и над 1 млн. за заплати и осигуровки. Фирмата обаче има да получава близо 9 млн. лева от свързани предприятия.