„Фазан“ съобщи официално за успешно приключване на процедурата по увеличение на капитала си, стартирала в края на февруари. Записани са нови 592 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка. Срещу тях в дружеството са получени 830 012,40 лв. Така основният капитал на „Фазан“ се увеличава почти двойно - от 641 826 на 1 234 692 лв.
Видно от резултатите е, че основната част от новите акции са закупени от досегашния мажоритарен собственик „Стара планина Холд“. „Фазан“ дължи 760 хил. лева на компанията-майка и според последните отчети на мениджмънта се затруднява да обслужва този вътрешен кредит. Сега с новопривлечените средства този проблем ще бъде решен.
Въпреки положителната новина за успешното увеличение на капитала, положението на чорапеното предприятие си остава трудно. Прогнозите за общ спад на продажбите се потвърждават и през първото тримесечие на тази година. Нетните приходи за януари-март намаляват до 548 хил. лева, което е спад от 29,83% в сравнение с началото на 2016 година и е с 17,29% под бизнес плана. Финансовият резултат е загуба от 21 хил. лева.
Основната причина за намаляване на продажбите е продължаващият спад на поръчките при силно конкурентна среда, като най-важният компонент е външен - невъзможност на „Фазан“ да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. 
Наблюдава се и увеличаване на производството в Турция, което е в резултат на обезценката на турската лира, достигнало 50% за 6 години. Основни клиенти, основно във водещи направления като Германия, Франция и Великобритания, които са с достатъчно добри позиции на пазарите, се ориентират към по-конкурентните турски стоки. 
Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход също влияят негативно на предприятието.
През второто тримесечие на 2017 година мениджмънтът на „Фазан“ предвижда 500 хил. лева приходи от продажби, което е 80% от заложеното в бизнес плана. При такава тенденция, през 2017 година не може да се очаква положителен финансов резултат.