Ръст на продажбите, който обаче не е достатъчен, за да изведе дружеството на печалба, отчита „Свинекомплекс Николово“ в междинния си отчет за първото тримесечие на годината. Въпреки че средната реализационна цена е нараснала с 20%, общите приходи се увеличават само с 10 на сто - от 1,24 на 1,37 млн. лева. Разходите остават почти непроменени, което позволява на предприятието да намали загубата си от 207 хил. лева през 2016 г. до 97 хил. лева за януари-март 2017 г.
Според доклада на мениджмънта, цялостната дейност на дружеството през отчетния период протича в условията на непрекъсната вътрешна и външна конкуренция и променливо потребителско търсене на меса, месни продукти и живи свине за клане. Средната реализационна цена за тримесечието е 2.94 лв./кг живо тегло, която е с 0.49 лв./кг или с 20 на сто по-висока отколкото за същия период на миналата година. Средната продажна цена на угоени прасета е 2.32 лв./кг ж.т., а на подрастващи прасета - 3.54 лв.кг/ж.т. 
За отчетния период реализирането на живи животни е намаляло с 28 тона, но заради по-високите изкупни цени приходите са увеличени. Наличните животни в свинекомплекса намаляват с над 1300 броя спрямо 2016 г., но остават над 10 хил. Приходите от продажби на живи животни са увеличени със 153 хил. лева.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 1368 тона комбинирани фуражни смески, на стойност 734 хил. лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.