Съдия Диан Василев официално пое поста председател на Административния съд в Русе. Той бе избран от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след проведен конкурс в началото на април. Приоритет в работата на новия административен ръководител е продължаване на добрите практики в дейността и организацията на работа на съда, бързина и качество на правораздаването, последователност и предвидимост на съдебната практика.
Диан Василев е завършил Юридическия факултет на Русенския университет през 2000 г. Има над 15 години общ юридически стаж, от които 10 години като съдия. От създаване на административните съдилища през 2007 г. след конкурс той е назначен в Разградския административен, а от 2014 г. е съдия в Русенския. Участвал е в множество обучения на правни институции, ангажирани с изследване и анализ на практики в областта на правосъдието. Диан Василев е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.