Банка ДСК е прехвърлила всички свои вземания от „Спарки“, произтичащи от договорите за кредит, на Българска банка за развитие. Това съобщава русенското дружество в доклада към одитирания си отчет за 2016 г. Договорът за цесия между двете банки е сключен на 28 ноември. Задълженията на стойност 13,753 млн. лева са разсрочени до 30 ноември 2017 г., като се предвиждат преговори за допълнително удължаване на сроковете на договорите.
„Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г.
Изкупуването на вземанията от Българска банка за развитие обяснява трескавите действия от последните месеци, които направиха „Спарки“ гарант и по други заеми към фирми от групата на „Спарки“. 
На 12 януари 2017 г. дружеството сключи договор за поръчителство с Българска банка за развитие АД, съгласно който се задължава да отговаря пред банката солидарно със „Спарки Елтос“ АД (главен длъжник) за пълното и точно изпълнение на всяко и всички задължения по банков кредит за 7,5 млн. евро (14 669 хил. лв.).
През март 2017 г., в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. Кредитът е с падеж 30 ноември 2017 г. Лихвата е едномесечен EURIBOR + 4,8%, но не по-малко от 4,8%. Тъй като според разпоредбите на Търговския закон мажоритарният собственик „Спарки Груп“ не може да участва в гласуването, решението е взето с гласовете на едва 25 570 акции или 0,21% от капитала на дружеството. Другият голям акционер - УПФ „Бъдеще“, не е имал представител на събранието.
През 2016 г. „Спарки“ реализира печалба преди облагане с данъци в размер на 361 хил. лв., в сравнение с 288 хил. лв. през 2015 г. Нетният размер на финансовия резултат е печалба в размер на 385 хил. лв. (2015 г.: 292 хил. лв.). Приходите от дейността бележат ръст от 15% до 24,638 млн. лева. 
Въпреки тези подобрени финансови показатели обаче, състоянието на дружеството си остава тревожно. През 2016 г. е отчетен негативен паричен поток от оперативна дейност в размер на 716 хил. лв. Текущите пасиви надвишават текущите активи с 6,569 млн. лв., a собственият капитал е по-нисък от акционерния с 1,598 млн. лв. Към 31 декември 2016 г. „Спарки“ отчита текущи задължения по заеми в размер на 14,749 млн. лв.
Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране, се казва в доклада.
Поради специфичното оборудване, с което разполага дружеството, и ограничените възможности за механична обработка на детайли до 15 тона, „Спарки“ насочва усилията си към увеличаване броя на клиентите на изделия със сходни параметри (габарити и предназначение). Това спомага за по-бързото усвояване на новите изделия и подобряване производителността. Тези мерки влияят положително както върху финансовия резултат, така и върху паричните потоци от оперативна дейност.
Дружеството провежда политика на оптимизиране на разходите, материалните запаси и други елементи на оборотния капитал. По тези причини ръководството на „Спарки“ счита, че въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството и предприетите мерки, както и поради продължаващата финансова подкрепа от собствениците ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени в неговата дейност. 
Към края на 2016 г. в „Спарки“ работят 471 човека, като структурата и числеността на персонала не са променени съществено през годината. Разходите за служителите обаче са увеличени с 23 на сто и за работниците си фирмата е похарчила над 6,6 млн. лева.