19 общини, между които 4 русенски, ще могат да кандидатстват по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци, съобщи Министерството на околната среда и водите. Новата процедура е с бюджет 91,5 млн. лв.
Допустимите бенефициенти са общини от три регионални сдружения за управление на отпадъците. Едно от тях е РСУО Русе, в което влизат общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на едно проектно предложение е 30,5 млн. лв. Ще се финансират проектиране на съоръжения, строително-монтажни работи, доставка на оборудване, в това число на съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци, и транспортни средства.
Инсталациите за анаеробно разграждане ще помогнат за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци в общините с 12,27%. Основната цел на процедурата заедно с други дейности по ПО „Отпадъци“ е да се осигурят допълнителни капацитети за рециклиране от 105 000 тона на година.
Крайният срок за подаване на проектни предложение за  РСУО Русе е 30 април 2018 г.