ДФ „Земеделие“ започна изплащането на субсидиите по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци от Кампания 2016. Близо 14 000 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци и оранжерийно зеленчукопроизводство, ще получат подпомагане по схемите. 
Общият размер на изплатените средства по Схемата за плодове е 30 408 586 лева. По Схемата за зеленчуци преведените субсидии са 29 115 000 лева, а за зеленчуци оранжерийно производство - 4 254 286 лева.
Фондът е одобрил и 700 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда вече се изготвят и подписват договори с одобрените кандидати. Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева.
Близо 3 млн. лв. cа изплатени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) в последната седмица на месец март за изпълнени ангажименти за хуманно отношение към птиците. Така до момента по схемата са изплатени близо 20 млн. лв. по 200 договора, съобщиха от фонда.
Финансово се подпомагат птицевъди, които доброволно поемат ангажимент да прилагат мерки за хуманно отношение към отглежданите в стопанствата им птици. Държавната помощ покрива направени разходи или пропуснати доходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години. Сключването на договори по подадени в срок заявления продължава. Средствата по схемата се изплащат след приключване на административните проверки.