1906 декара пасища и мери да се превърнат в обработваеми ниви за отглеждане на зърнени култури предвижда проект на община Бяла, научи „Утро“. Имотите са публична общинска собственост и се намират в землищата на селата Босилковци, Стърмен, Пейчиново и Пет кладенци.
Оработката на терените за последващото им използване за интензивни земеделски дейности включва разчистване на храстите, разораване на хумусния слой с дълбочина от 20 до 30 см с подравняване, сеитба на зърнени култури, торене с минерални торове и прибиране на селскостопанската продукция с подходяща техника.
Терените представляват 7,32% от общата площ на пасищата в Община Бяла. Най-голяма част от тях са съсредоточени в землището на Босилковци (1316 дка). Поземлените имоти са от трета до пета категория и са напълно подходящи за селскостопанска дейност. Достъпът до тях ще се осигурява от съществуващите и в момента полски пътища.