Едва 235 формуляра на годишен отчет за дейността са подадени заедно с данъчни декларации за доходи през 2016 г. са подали досега фирмите в НАП-Русе, съобщиха от приходната агенция. Срокът за представяне на годишния отчет за дейност за плащащите корпоративен данък е 31 март, а за едноличните търговци - 2 май.
Годишните отчети трябва да се представят в Националния статистически институт, но и през 2017 година ще продължи да функционира изграденият от НАП и НСИ единен вход за подаване на тези отчети, т.е. на едно място. Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по електронен път, чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика“ на адрес - https://isbs.nsi.bg. Само едноличните търговци могат да използват за тази цел и  персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. 
Годишният отчет може да се предаде и на хартиен носител, като попълнените формуляри се подават само в съответните териториални структури на НАП, по пощата с обратна разписка или в пощенската станция заедно с годишната данъчна декларация.
 Икономически неактивните фирми, които не са развивали дейност през 2016 г., подават Декларация за неактивност.
След изтичане на законоустановените срокове за подаване на годишни данъчни декларации, юридическите и физическите лица имат възможност да подадат по тяхно искане заявление за корекции по документите само веднъж  до 30 септември.