Цените на нивите в община Иваново варират в широк диапазон, като през миналата година сделки са сключвани на цени между 900 и 1300 лева. Това съобщава в обзорния си анализ на 2016 г. специализираната в търговия със земеделска земя компания „Русе ленд“.
През 2016 г. в община Иваново тенденциите на пазара на земеделски земи останаха разнопосочни. Подобно на някои съседни региони цените на нивите отбелязаха известно покачване през второто и третото тримесечие на годината и спад в нейния край. Така на практика средната стойност на сделките със земеделска земя в началото на 2017 г. е същата , както в началото на 2016 г. - около 1000 лв./дка. 
В повечето от землищата на общината обаче се наблюдават драстични разлики от тази стойност както в положителна, така и в отрицателна посока. Така например в селата Пиргово и Мечка за някои парцели не може да се достигне дори цена от 900 лв./дка. Малко по-високи са нивата в Божичен, Кошов и общинския център Иваново, където те варират между 900 и 1000 лв./дка, като има изключения за по-големите имоти. 
В съседните землища Червен и Табачка търсенето е малко по-високо, особено за по-качествените и свободни парцели. Тук цената се колебае около средната за района - 1000 лв./дка. По-ниска е тя за тези ниви, в които има необработваеми части, а те са доста на брой в гореизброените землища, посняват от „Русе ленд“.
В широк ценови диапазон са сключвани сделките за земеделски земи в Сваленик - между 900 и 1200 лв./дка.  Конкретните стойности зависят предимно от срока на сключените арендни договори, изплащаната от съответния арендатор рента и категорията на земята.
И през миналата година най-високи бяха офертите „купува“ в землището на Щръклево, където предвид доброто качество на почвите, наличието на по-голяма конкуренция между земеделските производители и появата на нови инвеститори, се сключваха и доста на брой сделки при нива, по-добри от средните за региона - между 1100 и 1300 лв./дка. В този район и рентите са по-изгодни за собствениците. Те получиха през 2016 г. между 45 и 50 лв./дка. 
Именно тези цени на рентите и наемите в Ивановско ще бъдат определящи за посоките на пазара на земеделски земи в региона. Предвид тези не особено високи нива е по-вероятно евентуално запазване на съществуващите в момента стойности, смятат от „Русе ленд“.