Красимира Станкова е родена в Русе. Завършва Английска гимназия „Гео Милев“ в града и „Право“ във Великотърновския университет. Има двугодишна следдипломна квалификация в университета в Кеймбридж със специалност „Право на Европейския съюз и съвременно английско право“. От 2002 година е адвокат, а във фокуса й са предимно граждански и търговски дела, които касаят спорове с фирми-монополисти. Дълги години работи в София, а съвсем отскоро откри кантора и в Русе на ул. „Хан Аспарух“ 31, където консултира хора, изпаднали в безизходица покрай спорове с монополисти.
Адвокат Станкова дава консултации и на читателите на „Утро“. Въпросите си може да й задавате лично на телефон 0889 80 48 57 или на адреса на редакцията Русе, ул.“Константин Иречек“6 или на електронния ни адрес [email protected]

ВЪПРОС: „Преди време получих в пощенската си кутия плик, в който имаше документи - искова молба и приложения към нея от арбитражен съд, от които разбрах, че срещу мен е заведено дело за задължения към мобилен оператор. Тъй като бях сигурен, че задълженията ми отдавна са погасени по давност, не реагирах на исковата молба, но от месец от колекторска фирма ме безпокоят по телефона включително късно вечер или рано сутрин, че срещу мен има издаден изпълнителен лист и ако не заплатя незабавно сумата, ще я съберат чрез частен съдебен изпълнител. Въпросите ми по този повод са няколко. Първият е дали при задължение, погасено по давност, могат да ме осъдят? Второ - каква сила имат решенията на арбитражните съдилища, не станаха ли те нелегитимни по отношение на потребителите. Трето - колекторските фирми част от системата на частните съдебни изпълнители ли са? От кого ще бъда уведомен и как, ако срещу мен действително има издаден изпълнителен лист, за който не знам и на кого ще дължа сумата - на мобилния оператор, на колекторската фирма или на частния съдебен изпълнител? Тъй като нямам имоти на мое име, може ли частният съдебен изпълнител да взема цялата ми заплата?“ Д.М., гр. Бяла

Да започнем от най-важното: заведеното срещу вас като потребител дело в арбитражен съд вече е недопустимо и ще бъде прекратено.
До това решение се стигна в началото на тази година поради злоупотребата в последно време от страна на дружества-монополисти и колекторски фирми с частното правораздаване, наречено „арбитражен съд“. Всички висящи дела срещу физически лица - потребители, образувани пред арбитражни съдилища, следва да бъдат прекратени въз основа на гласуваните и влезли в сила промени в Гражданския процесуален кодекс в тази насока. От промените ще се възползват потребителите на монополните дружества, които в последните години буквално пропищяха от лавината дела, „решавани“ от знайни и по-често незнайни арбитражни съдилища, които де факто обслужваха монополни интереси. 
Ако се върнем към конкретния казус на Д. М.,
фирмата-колектор, която го безпокои, вече няма право да получи изпълнителен лист въз основа на решение на арбитражен съд 
и съответно да го притеснява с претенциите си да  плаща задължения било „доброволно“ в резултат от осъществения телефонен тормоз, било чрез съдебен изпълнител. Единствената възможност на колекторите е да заведат иск срещу потребителя пред националните граждански съдилища и ако съдът постанови решение в тяхна полза, едва тогава може да бъде образувано и изпълнително дело срещу длъжника пред съдебен изпълнител.  
Именно в това дело - пред компетентния държавен съд, потребителят може да възрази, че задължението му е погасено по давност. 
Важно! Задълженията към мобилни оператори, топлофикации, доставчици на ток и ВиК дружества се погасяват с тригодишна давност
Погасителната давност обаче не се прилага служебно от съда, а потребителят следва в хода на делото да отправи възражение, че съответното задължение е погасено по давност. Ако потребителят пропусне да стори това и независимо от наличието на изтекла в негова полза давност, съдът може да постанови решение в полза на монополиста. Казано накратко - БЪДЕТЕ АКТИВНИ, ако сте сигурни, че задължението ви е погасено по давност. 
В последните години монополните дружества много често ползват възможността си да прехвърлят вземания към потребители, най-често погасени по давност, на колекторски фирми. Важно е да се запомни, че подобно прехвърляне има действие по отношение на потребителя, ако той е бил уведомен за него. В случай, че по никакъв начин не е бил уведомен за извършеното прехвърляне - напр. чрез писмо с обратна разписка по пощата, куриерска пратка или в някои случаи - с нотариална покана, потребителят не е длъжник на колекторската фирма, а на дружеството - монополист. Уведомяване по телефон от колектори нямат никаква юридическа сила - уведомяването трябва да е извършено в писмена форма и да е достигнало до потребителя. 
Колекторските фирми не са част от системата на съдебните изпълнители
В гражданите битува разбирането, че между колекторската фирма и съдебния изпълнител има връзка и те едва ли не са едно и също нещо. Колекторските фирми са частни юридически лица, изкупуващи вземанията на монополните дружества срещу потребителите им, докато частните и държавните съдебни изпълнители са органи, на които държавата със закон е възложила функции по събиране на безспорни вземания, т. е. такива, за които е имало дело в съда и съдът е решил, че са дължими. Тук е мястото да се подчертае, че дори и при образувано дело при частен или държавен съдебен изпълнител, длъжникът има възможност да се защити от негови действия, които са незаконосъобразни. Такова действие в контекста на поставения от Д.М. въпрос е например запор на заплата, надвишаващ размера на минималното трудово възнаграждение в страната. Казано по-просто,
Съдебният изпълнител има право да запорира и удържа от заплатата или пенсията ви само суми, надхвърлящи законоустановеното минимално трудово възнаграждение 
Ако посегне към суми под този минимум, действията му са незаконосъобразни и длъжникът има право да ги обжалва, но в много кратки срокове. 
В заключение - ако срещу вас е проведено дело в съда и съдът е постановил решение в полза на монополиста или колекторската фирма, последните могат да получат изпълнителен лист и да образуват срещу вас дело пред държавен или частен съдебен изпълнител. В този случай ще бъдете уведомени от съдебния изпълнител най-често с покана за доброволно изпълнение или чрез налагане на запор на банковите ви сметки, трудовото възнаграждение или пенсията ви. Събраните от съдебния изпълнител суми се разпределят в полза на вашия кредитор и за покриване на такси, начислени от ЧСИ за образуваното изпълнително дело. За вас остава възможността при установени нередности или незаконни действия на съдебния изпълнител да ги обжалвате, но това може да бъде сторено в много кратки срокове. Важно е да се запомни също, че не всички действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани от длъжника, но съществуват и други правни механизми, уредени от законите на страната ни, с които длъжникът може да защити накърнените си права.