Драстичен спад на продажбите и 762 хиляди лева счетоводна загуба отчита „Свинекомплекс Николово“ в междинния си финансов отчет за периода януари-септември, представен на фондовата борса. Общите приходи намаляват с над 35 на сто - от 7,6 на 4,3 млн. лева. Продажбите от собствена дейност се свиват с 2,7 млн. лева, като с по над 1 млн. лева намаляват както реализираните собствени продукти, така и другите стоки. През миналата година е получено финансиране от правителството в размер на 239 хил. лева, което обаче далеч не покрива огромните понижения на приходите от основната дейност на свинекомплекса. 
Според доклада на мениджмънта, миналата година се характеризира с висока цена на комбинирания фураж, съчетана с по-ниски продажни цени на живи животни сравнени със същия период на предходната година. 
Средната реализационна цена за 2016 г. е 2.52 лв./кг живо тегло. Въпреки покачването на изкупните цени през втората половина на годината, средногодишните остават с 0,07 лв./кг по-ниски от тези през 2015 г. Средната реализационна цена на угоените прасета за цялата година е 2.06 лева, което е със 14.4% повече отколкото за периода януари-юни. 
През миналата година реализирането на живи животни е намаляло с 393 тона в сравнение с 2015 г. поради възникнала висока смъртност и намалена раждаемост в периода юни-август 2016 г.
През отчетния период наличните животни в свинекомплекса намаляват с над 686 броя спрямо 2015 г. По-ниски са приходите от продажби както на живи животни, така и на трупно месо.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 5161 тона комбинирани фуражни смески на стойност 2,702 млн. лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.