Прогнозите за общ спад на продажбите на „Фазан“ се потвърждават и през последното тримесечие на миналата година, става ясно от предварителния финансов отчет на дружеството за 2016 г. Крайният резултат е 2447 хил. лева, който е с 42,53% по-нисък от този през 2015 година. Продажбите за четвъртото тримесечие са в рамките на бизнес плана, но са с 42,2% по-ниски на годишна база.
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда, като най-важният компонент е външен - невъзможността предприятието да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на дружеството. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход също влияят негативно на предприятието, се казва в отчета.
Дружеството не успява да минимизира загубата, като отчита годишен финансов резултат от минус 61 хил. лева при отчетена загуба от 30 хил. лева в края на първото тримесечие и печалба от 4 хил. лева през 2015 година.
Мениджмънтът на „Фазан“ не е оптимистично настроен и за настоящата 2017 година. Предвиждат се относително равномерни продажби в диапазона 620-650 хил. лева през всяко тримесечие, които през традиционно слабото трето тримесечие ще паднат до 580 хил. лева. При тази прогноза продажбите за 2017 година се очаква да бъдат сравними с тези през 2016 година, като се предвижда един малък ръст от около 2,25%.
При такава тенденция, през 2017 година не се очаква положителен финансов резултат.
Предприятието има задължения към доставчици и клиенти, които изпълнява своевременно. По договори за заем дружеството дължи общо 760 хил. лева на предприятието майка „Стара планина холд“ АД. В резултат на лошите финансови показатели, дружеството започна да изпитва затруднения при погасяването на това задължение, се казва в отчета.