Какъв е съставът и количеството на битовите отпадъци, които изхвърляме на територията на община Русе - това ще е задачата на фирмата, която спечели обществената поръчка за изготвяне на морфологичен анализ. Подобен анализ се прави във връзка с изпълнение на изискванията на Министерството на околната среда и водите, а за това общината заделя 69 960 лева. Фирмата ще трябва да събира и анализира информация за количествата образувани отпадъци по видове на година. Проверките ще се извършват на площадката на регионалното депо, като ще се обработват отпадъците, събрани от контейнерите за битови отпадъци и от съдовете за разделно събиране. 
Оферти по поръчката ще се приемат до края на януари, а в първия ден на февруари комисия ще ги отвори.