До 22 януари фермерите от Русенско, получили за ползване стари полски пътища, трябва да заплатят дължимите ренти за тях. Това става ясно от издадените заповеди на Областна дирекция „Земеделие“. Те касаят землища в четири русенски общини - Борово, Бяла, Ветово и Две могили. Сумите се внасят по банкови сметки на общините.
Включването на старите нефункциониращи полски пътища в плановете за земеразделяне беше уредено миналата година с промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Когато попадат в масивите за ползване на съответния фермер, той трябва да заплати за тях годишна рента, равна на средното рентно плащане за съответното землище. В Борово средните ренти варират между 20 и 28 лева на декар, в Бяла - от 21 до 35 лева, във Ветово - между 46 и 50 лева, а в Две могили са в диапазона 25-39 лева. Ползвателите на полски пътища сключват договори за съответната стопанска година с кмета на съответната община.                 У