Съветът на директорите на „Фазан“ АД е взел решение за двойно увеличаване капитала на дружеството, научи „Утро“. Планира се той да нарасне от 641 826 на 1 283 652 лева, като за целта ще бъдат издадени 641 826 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Увеличението на капитала ще бъде осъществено на Българска фондова борса чрез издаване на права и записване на нови акции. 
Процедурата по увеличение на капитала ще се обслужва от лицензирания инвестиционен посредник „БенчМарк Финанс“ АД. Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 565 000 броя нови акции.
Съветът на директорите е определил емисионната стойност на новите акции от увеличението на капитала на дружеството да бъде 1.40 лева всяка. Определянето на емисионната стойност е съобразено с текущата пазарна конюнктура и с балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, съобщава дружеството. Акциите на русенското чорапено предприятие не са от най-търгуваните на фондовата борса, като последната сделка е от август миналата година, когато скромното число от 138 акции са прехвърлени по цена 1,50 лева. 
Предстои Комисията за финансов надзор да одобри проспекта за публичното предлагане на акциите, след което процедурата може да бъде задвижена. 
След одобрението на проспекта ще стане ясно и как „Фазан“ възнамерява да използва средствата от увеличението на капитала, за да подобри финансовото си състояние. Дружеството регистрира сериозен спад на продажбите от началото на годината. Общите приходи до края на септември възлизат на 2,021 млн. лева и са с 42,6% по-ниски от периода януари-септември 2015 година. Продажбите само за третото тримесечие са в рамките на бизнес плана, но са с 44% по-ниски на годишна база.
Основната причина за спада на поръчките е силно конкурентната среда като най-важният компонент е външен - невъзможност „Фазан“ да се конкурира с ниските цени на далекоизточното производство. Силен натиск има и на вътрешния пазар от полулегални и нелегални производители и търговци. Непазарното увеличаване на цената на електроенергията допринася за задълбочаване на отрицателния резултат на предприятието. Намесата на държавата в необоснованото повишаване на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход също влияят негативно на предприятието.
Прогнозите на мениджмънта за цялата 2016 година бяха продажбите да спаднат с 29% и да достигнат 2,42 млн. лева при 3,4 млн. лева за 2015 г. като отчете отрицателен финансов резултат. По договори за заем дружеството дължи общо 760 хил. лева на предприятието майка „Стара планина холд“ АД. В резултат на лошите финансови показатели, дружеството започва да изпитва затруднения при погасяването на това задължение.