„Топлофикация Русе“ ще изгражда ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци. То ще се намира на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“.
Предвижда се рекултивация на съшествуващ терен, изграждане на дренажна система на утаителен басеин. Обявена е обществена поръчка на стойност 1 млн. лв. без ДДС. Срок за участие в търга е 19 декември.