Сериозно подобрение на финансовите резултати регистрира русенската машиностроителна фирма „Спарки“ за деветмесечието, става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Към 30.09.2016 г. предприятието реализира нетни приходи от продажби на стойност 20,144 млн. лв., което представлява увеличение с 13% или с 2,4 млн. лева в сравнение със същия период на 2015 г.
За деветмесечието „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 838 хил. лв., с 44% повече отколкото за същия период на 2015 г.
Към края на септември стойността на собствения капитал на дружеството е 10,855 млн. лв., а размерът на активите е 37,107 млн. лв.
Многомилионните кредити все още тежат на „Спарки“ като разходите за лихви от началото на годината възлизат на 641 хил. лева. Заемите към банки и нефинансови институции в края на септември са 16,3 млн. лева. В последните няколко години те постоянно се разсрочват за още 12 месеца. Спрямо предходната година кредитите намаляват с близо 1 млн. лева. Това обаче е за сметка на натрупаните задължения към доставчици и клиенти, които нарастват с 2,3 млн. лева. В резултат текущите пасиви на „Спарки“ нарастват с 1,4 млн. лева до 26,2 млн. лева. Този ръст се компенсира с излишък от увеличението на текущите активи - с 2,6 млн. лева.