Сдружение „Бизнес и иновационен клъстер Русе+“ бе учредено в петък по инициатива на областната администрация, РУ „Ангел Кънчев“, Русенска стопанска камара, Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни предприятия, Регионалния академичен център и други. Идеята за създаването му се оформи след редица работни срещи, форуми и кръгли маси, на които представители на държавната и местната власт, бизнеса, браншови организации и неправителствения сектор обсъждаха възможности за подобряване на бизнес средата, насърчаване на иновационното мислене и действие и привличане на наши и чужди инвеститори. Беше констатирано, че има сериозна необходимост от обединяване усилията на всички за изграждане на устойчиви партньорства по темата. 
Чрез специфичните възможности и обединените усилия на всички участници клъстерът ще решава важни въпроси, каквито са качеството на професионалното образование и връзката му с реалните потребности на бизнеса, тежестта на регулаторната нормативна уредба, параметрите на административни услуги и др.
Предстои регистрация на клъстера в съда, разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за работа и разширяване на обхвата му чрез приемане на нови членове.