През 2015 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност са 847.2 млн. лв., което е с 27.4% повече в сравнение с предходната година, сочат данните на НСИ.
Ръстът е заслуга най-вече на фирмите. Сектор „Предприятия“ увеличава разходите за НИРД със 183.7 млн. лв. или с 42.0%, като осигуряват 73.3% от общите разходи. Следват секторите „Държавно управление“, „Висше образование“ и „Нетърговски организации“ с дялове съответно от 20.8, 5.4 и 0.5%. 44.0% от парите за научно-развойна дейност идват от чужбина.
Все повече хора се занимават с наука и развойна дейност, показват данните на статистиката. През 2015 г. това са 22 421 души, което е с 16.0% повече в сравнение с предходната година. Броят на изследователите също нараства с 1 023 души, или със 7.7%, спрямо 2014 година. Близо половината от тях (47.6%) притежават докторска степен. 42% от научния персонал е съсредоточен в предприятията.