Животновъдите ще получат над 94,3 млн. лв. общ бюджет по трите схеми за обвързана подкрепа, насочени към млечното и месодайното говедовъдство. Това става ясно от сайта на Министерство на земеделието и храните.

Ставките са формирани като нотифицираният в Европейската комисия бюджет по всяка от схемите е разделен на броя на допустимите за подпомагане животни по всяка от тях. Размерът на бюджета по всяка от схемите е идентичен на миналогодишния бюджет и разликите в ставките се дължат на различията в броя на заявените животни по съответната схема.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, животновъдите ще получат по 272 лв. на животно. Увеличението на размера на подпомагане се дължи на намаления брой на заявените животни по схемата с 5%. За месодайни крави или юници, определеният размер за подпомагане на глава животно е 206 лв. Намалението на ставката през тази година е в резултат на увеличението на заявените по схемата месодайни крави с 24%. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и месодайни крави под селекционен контрол, фермерите ще получат по 275 лв. Разликата и при тази схема отново е в резултат от нарастването на заявените за подпомагане крави под селекционен контрол с повече от 35%.

Съгласно изискванията на европейското законодателство 70% от подпомагането по схемите за обвързана подкрепа за крави ще бъде изплатено през октомври 2016 г., а останалите средства към подпомогнатите животновъди ще им бъдат изплатени през декември 2016 г.

До края на 2016 г. още 61,7 млн. лева ще бъдат насочени към животновъдството по схемите за преходната национална помощ, от които за изплащане на първия транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) – 24,2 млн. лева и за изплащане на пълния размер по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) – 37,5 млн. лева. Вторият транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) ще бъде изплатен в началото на 2017 г.