В привлекателна среда за отдих, спорт и развлечения за млади и стари ще се превърне крайбрежната ивица в района на жп прелеза на Речна гара до улица „Мостова“, а по този начин крайбрежието най-сетне ще се приобщи към градската структура и Русе ще се обърне с лице към реката. Цялата територия ще бъде благоустроена, ще се създадат условия за достъпна среда и ще се осигури съвременно улично и алейно осветление, декоративни пластики и други архитектурни форми и детайли. Мащабното преобразяване ще отнеме максимум 480 дни или 16 месеца, но след сключването на договор с избор за изпълнител, за което в момента тече обществена поръчка, и след подписването на акт за откриването на строителна площадка.
Рехабилитацията и изграждането на зоната за отдих са обособени в три етапа
които не са свързани с последователност, като е възможно и едновременното им изпълнение. Едната зона е център-юг и включва площите на ниската речна тераса между новата пешеходна пасарелка до северната граница на терена на „Дунавтурс“, където главната обслужваща алея се раздвоява. Втората зона обхваща останалата част на територията, като са изключени площите, които в момента са застроени, а последната зона е паркоустройство с временен характер. 
Сред проблемите на централната крайбрежна зона на Русе, които са констатирани при разработването на подробния устройствен план преди три години, са първата придунавска тераса, лошо поддържаната паркова среда, нестабилността на геоложките характеристики, овехтелият сграден фонд и липсата на привлекателни места за отдих. Установени са слабости при достъпността на средата, както и от гледна точка на транспорта в района, включително и обслужването на чуждестранните туристи. Друг проблем е силно изразеният наклон на бул. „Придунавски“ в западната му част. С изпълнението на строителните дейности се цели градската среда да се подобри и да се постигне едно съвременно обемно пространствено решение за цялата територия.
Наред с това
изцяло ще бъдат реконструирани четирите улици, които свързват центъра с кея
Това са „Баба Тонка“, „Църковна незвисимост“, „Райко Даскалов“ и „Славянска“. 
Настилката по „Баба Тонка“, която е с дължина 338 метра, е в изключително лошо състояние, тротоарите са разбити, а бордюрите липсват. В терена за озеленяване са монтирани опасна люлка и пързалка. Самият терен също е с напълно разбити бетонови плочи, има и пейки в лошо състояние.
Предвижда се улицата да остане еднопосочна, като платното ще запази своята ширина от 5 метра и ще се преасфалтира, а настилките на двата тротоара по 1,50 м ще бъдат подменени. Те ще се настилат с керамични блокове на модул 30/30 см. Пред входовете за автомобили към отделните имоти ще се понижат бордюрите, за да се облекчи достъпът. Ще се коригират радиусите на завиване на кръстовищата, като ще има и еднопосочна велоалея от бул. „Придунавски“ към пл. „Свобода“, а в обратна посока велодвижението ще е в общо платно с автомобилното.
Особено внимание ще се обърне на малката градинка в северната част на улицата
която ще се реконструира, а съществуващите дървета ще се подменят. Детската площадка също ще бъде ремонтирана, като ще се оформят изцяло нови зелени площи и зони за отдих. Кошчетата, осветителните тела, антипаркинг стълбчетата пък ще са като тези в центъра. Улица „Баба Тонка“ е в среда, наситена с обекти на недвижимото архитектурно наследство и по тази причина архитектурното й оформление ще бъде като това в центъра. 
Втората улица, която ще добие нов и по-привлекателен облик, е 362-метровата „Църковна независимост“. От най-северната част е предвидено двустранно надлъжно паркиране, като се осигурява една лента за движение на автомобили. Площадката пред пицария „Рома“ ще се дооформи, като ще се обновят и зелените площи и ще се създаде нов кът за отдих. Средната част на улицата ще е с едностранно паркиране, а
след пресечката с ул.“Л. Пипков“ ще има паркинг с 23 места
разположени и надлъжно, и напречно на автомобилното движение. Уличното платно изцяло ще се преасфалтира, само в най-южната част, където е паркингът, паветата ще се запазят и пренаредят. Всички тротоарни настилки ще бъдат подменени.
304-метровата „Райко Даскалов“ е другата улица, предвидена за реконструкция. Там еднопосочното движение ще се запази, но в обратна на настоящата посока - от бул. „Фердинанд“ към пл. „Свобода“. По цялата й дължина ще има едноредно паркиране, а при уширението непосредствено до площада - двустранно. По улицата не е предвидено трасе за градския транспорт, нито пък велоалея. Всички улични платна с изключение на паркинга на площада ще се преасфалтират, а тротоарите ще бъдат с нови цветни керамични плочи.
В обхвата на четвъртата улица за обновяване - 350-метровата „Славянска“ попадат редица паметници на недвижимото културно наследство.
Тя ще се включва към бул. „Придунавски“ с ново кръгово на площад „Свети Никола“
От него в посока към „Александровска“ до кръстовището с „Цариброд“ паркирането ще е надлъжно. По протежението на улиците „Отец Паисий“ и „Пиротска“ ще се паркира, като паркинг пространство ще се обособи и пред сградата на БРП. По „Славянска“ ще има и двупосочна скоростна велоалея. Тротоарните настилки, осветителните тела, пейките и кошчетата също ще са като тези по „Александровска“. Зелените площи ще се реконструират и благоустроят, а освен това са предвидени и нови терени за озеленяване.
В Парка на младежта основно усилията ще бъдат насочени към розариума
Инвестицията предвижда замяна на съществуващата разрушена настилка на алеите с настилка от ситен филц и бордюри за по-добро оформяне на лехите с рози. Амортизираните паркови насаждения също ще бъдат подменени. Площадката на входа на плувния комплекс „Норд“ е неугледна и предстои да бъде оформена като площ за открити експозиции с временен характер. Налага се и полагане на нова настилка от клинкерни блокчета, както и поставяне на нови съоръжения за отдих и почивка. Нивата на площадката също ще бъдат оформени, като ниското е предвидено за панорамна площадка. В близост до спортния комплекс ще бъде изградена нова фитнес площадка. Към ресторант „Дунавски кът“ пък ще бъдат монтирани три химически тоалетни, като едната ще е за инвалиди. 
Още през май месец зам.-кметът Димитър Наков отбеляза, че
при добра организация догодина през пролетта ще започнат строителните дейности по трите мащабни обекта
Средата на ноември ще станат ясни кандидатите, които искат да се захванат с ремонтите, а след това предстои и специална комисия да огледа техническите и ценовите предложения към офертите и да определи класирането на участниците.