18 октомври е Европейския ден за борба с трафика на хора.

Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини, всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

През 2015 г. Прокуратурата на Република България е наблюдавала общо 294 наказателни производства, образувани за незаконен трафик на хора или престъпления против брака, семейството и младежта. Новообразуваните през 2015 г. досъдебни производства са общо 85. През периода прокурорите са решили общо 166 дела, по които е провеждано разследване за посочените престъпления. В съда са внесени общо 51 прокурорски акта, с които са предадени на съд 99 обвиняеми лица.

Осъдените лица с влезли в сила присъди в края на отчетния период са 48. Общо наложените им наказания са 71, тъй като по отношение на 23 лица е определено повече от едно наказание – лишаване от свобода и глоба.

По наблюдаваните досъдебни производства за 2015 г. за трафик на хора пострадали са общо 409 лица, от които 27 непълнолетни и 6 малолетни.

По повод Европейския ден за борба с трафика на хора, Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и деветте Местни комисии (МКБТХ) в страната, организират ежегодна превенционна кампания за актуални форми и тенденции при трафика на хора.

Кампанията включва поредица от дискусионни форуми за експерти на централно и регионално ниво, по време на които ще бъдат обсъдени новите форми и тенденции при това престъпление, както и други съпътстващи дейности насочени към специалисти, млади хора, ученици и уязвими общности, включващи редица регионални, информационни събития.

В рамките на информационната кампания ще се проведат няколко регионални дискусионни форуми, в които са поканени за участие български експерти, работещи в подпомагащи организации в страни на дестинация за жертви на трафик на хора, които ще споделят опит и практики в работата си с пострадали български граждани. В дискусионните форуми ще бъдат направени ключови презентации, посветени на различни форми на трафик на хора като отнемане на телесни органи, принудителните бракове като форма на трафик на хора и сексуалната експлоатация на мъже и момчета. Цикълът от дискусионни форуми ще започне с темата „Трафик на хора с цел отнемане на телесни органи, тъкани, клетки или телесни течности в контекста на актуалните тенденции и нови форми на експлоатация” на 3 ноември в Благоевград и ще продължи с темата за „Ранните бракове в контекста на трафика на хора“ на 19 ноември в Монтана.

Кръгла маса относно разследването на принудителните бракове, основно с граждани на трети страни, като нова форма на трафик на хора, ще се проведе в Бургас на 24 ноември. Кръгла маса за предизвикателствата в идентификацията, насочването и закрилата на мъже и момчета, жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, която ще се фокусира основно върху региона на Пазарджик, Пещера и Пловдив ще се състои на 25 ноември в Пазарджик.

В рамките на националната кампания ще се проведат още редица информационни срещи в цялата страна. В изпълнение на Национална програма за противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г., НКБТХ ще продуцира и популяризира поредица от документални филми, които да послужат като образователен инструмент за превенция в поредица информационни сесии с уязвими групи, ученици, младежи, представители на етнически малцинства и мигранти от трети страни.

Националната комисия за борба с трафика на хора има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Националната комисия, която е орган към Министерски съвет, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик.