Обществена поръчка за изработването на общ устройствен план за 600 000 лева обяви община Русе. Срокът за предварителния и окончателния проект са съответно 12 и 3 месеца. С общия устройствен план на Русе ще се определи структурата на територията, както и местоположението и границите на урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии, включително и нарушените територии за възстановяване и тези със специално, с друго или със смесено предназначение. Ще стане ясен общият режим на устройство на всяка от териториите, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие. Определени ще бъдат извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, както и режимът на тяхното устройство. С изработване на общия устройствен план ще се отчете разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение. Изяснени ще бъдат териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки, начин на устройство и защита. Ще се определят също териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне. Допълнително ще се отчетат и факторите, произтичащи от ролята и мястото на община Русе в Еврорегиона „Долен Дунав“, съседството с Гюргево, както и Дунавската стратегия и транснационалната програма „Дунав“. 
Оферти по поръчката ще се приемат до 10 ноември, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа.