Да няма право да се удължава срокът на договорите за наем на имоти частна общинска собственост, които са сключени за по-малко от 10 години. Това предложение на кмета Пламен Стоилов за промяна в наредбата за общинската собственост предстои да срещне одобрението на общинските съветници на предстоящата сесия. Досега по искане на наемателите договорите, чийто срок не е изтекъл, можеше да бъдат продължени за още до 10 години, като това ставаше с решение на общинския съвет и в случай, че наемателят е бил коректен. Разпоредбата беше разписана като член 19 от настоящата наредба, който сега се предлага изцяло да бъде отменен. 
 При продължаването на договорите с коректните наематели уговорената преди значителен период от време наемна цена оставаше непроменена. Това, от своя страна, е съществен недостатък предвид икономическите и финансови интереси на общината. С предлаганата промяна се цели именно едно по-ефективно управление на общинското имущество и повишаване на приходите в общинския бюджет. След изтичането на сключените договори ще се провеждат състезателни търгове, а нови договори ще се подписват с участника, предложил най-висока цена в наддаването.