Широк дебат за радикална реформа на държавните такси предложи Българската стопанска камара (БСК). Бизнес сдружението изпрати забележки на финансовия министър Владислав Горанов по няколко данъчни закона. Като цяло работодателите подкрепят пакета от промени в данъчното законодателство заради запазването на данъчната тежест, облекчаването на информационния обмен между задължените лица и приходните администрации, ограничаването на разплащанията в брой чрез намаляване съответния праг и електронното подаване на данъчни декларации. 
 Работодателите смятат, че продължава неяснотата около внасянето на разработения проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), след като е приключило общественото консултиране. Поредното блокиране на прилагането на европейския принцип „замърсителят плаща“ ще доведе до задълбочаване на проблемите с разделното събиране и рециклиране, казват от БСК. Организацията настоява предприятията със сключени договори с оператори за битови отпадъци да не дължат такса смет.
 Според БСК допълнителните разпоредби на Закона за митниците не дават легално определение на въведения нов термин за „компетентни международни организации“ с правомощия да акредитират лица, издаващи сертификати за непреференциален произход на стоките. В нито една държава от ЕС или членуваща в СТО не действат такива задължителни правни изисквания и практика. Това изискване поставя под изключително сериозен риск целият износ за трети страни на стоки с непреференциален произход, чиито годишен размер надхвърля няколко милиарда лева, твърди БСК.