Размерът на фискалния резерв към 31.08.2016 г. е 14,5 млрд. лв., в т.ч. 12,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,6 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Информацията е публикувана на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за деветмесечието на 2016 г. да бъде положително в размер на 3,388 млрд. лв. (3,8% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 632,6 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3,1 процентни пункта.

И през септември по КФП приходите растат повече от разходите заради повечето данъчни и неданъчни постъпления. Например излишъкът по европейските средства е в размер на 1,6% от прогнозния БВП. Към края на август пък фискалният резерв е 3,317 млрд. лева т.е. в края на септември се очаква резервът да се увеличи със 71 хил. лева. За сравнение за първите осем месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 622 млн. лв. (0,7% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 3%.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 17,906,1 млрд. лв., което представлява 68,9% от планираните за годината приходи. Това е номинален растеж от 8,2% или 1,352 млрд. лева. В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци.

Приходите от преки данъци са в размер на 3,280 млрд. лв. (70% от предвидените в разчетите за годината), а от косвени данъци – 9,138 млрд. лв. (68,9%). Постъпленията от ДДС за първите осем месеца са 5,834 млрд. лв. Ръст се отчита и при приходите от акцизи, които възлизат на 3,164 млрд. лв. (67,8% от разчетените за годината), като спрямо август 2015 г. нарастват с 9,3% или 269,1 млн. лева.

Приходите от социално и здравноосигурителни вноски са 4,757 млрд. лв., а от неданъчните приходи - 2, 891 млрд. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската ни в бюджета на ЕС) към август 2016 г. възлизат на 19,698 млрд. лв., което е 56,6% от годишните разчети. За сравнениеразходите по КФП към август 2015 г. бяха по-големи - 20,868 млрд. лева. По-ниското усвояване на разходите през първите осем месеца на годината е свързано преди всичко със забавяне при някои капиталови разходи (основно по сметките за средства от ЕС), което се дължи от една страна на ниското усвояване през началния етап на изпълнение на проектите по новия програмен период 2014-2020 г., и от друга – на изместване на голяма част от капиталовите разходи в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към август 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 536,4 млн. лв.