Бюджетно салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за първото полугодие на 2013 г. е отрицателно в размер на 7,6 млн. лв. и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 104,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 112,4 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

Следва да се има предвид обаче, че независимо от ниският размер на дефицита към полугодието, тенденциите в частта на данъчните приходи са негативни и очертават сериозно неизпълнение на разчетите към ЗДБРБ за 2013 година.

За ниския дефицит допринася основно традиционното сезонно изместване на част от разходите във втората половина на годината, докато от страна на приходите след пика на данъчната кампания през април и значителните приходи с еднократен за годината ефект (дивиденти за държавата от държавни предприятия, вноска от БНБ и др.) изпълнението на разчетите е 46,3% от планираните за годината. Изпълнението на данъчните приходи за полугодието представлява 46,8% от заложените със ЗДБРБ за 2013 г. и изостава спрямо същия период на предходната година с 2,1 п.п., когато е било 48,9 процента.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво за първото полугодие на 2013 г. са в размер на 14 165,4 млн. лв., или 46,3% от годишните разчети за 2013 година. Съпоставени с първото полугодие на 2012 г. приходите и помощите по консолидираната фискална програма към юни 2013 г. бележат номинален ръст от 7,1% (941,1 млн. лв.). Този ръст се формира от ръст в частта на приходите от помощи (64,6% или 427,0 млн. лв.), ръст на данъчните приходи (3,6% или 382,3 млн. лв.) и ръст при неданъчните приходи (6,6% или 132,0 млн. лв.).

Следва обаче да се има предвид, че в разчетите към ЗДБРБ за 2013 г. е заложен номинален ръст на данъчните приходи спрямо разчетите към ЗДБРБ за 2012 г. в размер на 1,8 млрд. лв. или 8,4%, а номиналният ръст на данъчните приходи спрямо същия период на 2012 г. е едва 3,6 на сто.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 10 944,5 млн. лв., което е 77,3% от общите постъпления по КФП. Изпълнението спрямо годишния разчет е 46,8% при 48,9% за същия период на миналата година. Изоставане спрямо разчетите за периода има основно при приходите от акцизи, приходите от ДДС, приходите от ДДФЛ, корпоративни данъци и други данъци, както и при приходите от осигурителни вноски.

Основните фактори за това са по-песимистичното развитие на макроикономическите индикатори спрямо допусканията по макрорамката към Бюджет 2013 г., променена структура на БВП, въведени нормативни промени, изместващи част от постъпленията в началото на 2014 г., ефектът от които не е разчетен на етапа на планирането на приходите в ЗДБРБ за 2013 г. и други.

Приходите в частта на преките данъци са 2 168,5 млн. лв., или 52,5% от планираните за годината при 55,3% за същия период на 2012 година. Приходите от косвени данъци са в размер на 5 521,5 млн. лв., което е 44,7% от програмата за годината при 46,8% за първото полугодие на 2012 година. Приходите от ДДС за първите шест месеца на 2013 г. са 3 639,0 млн. лв., или 46,2% от годишните разчети (48,2% изпълнение за полугодието на 2012 г.); от акцизи – 1 806,3 млн. лв., или 41,9% от разчета за годината (44,3% изпълнение за полугодието на 2012 г.); от мита – 66,3 млн. лв., или 55,3% от планираните в закона (47,5% изпълнение за първите шест месеца на 2012 г.).

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 449,5 млн. лв., или 52,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.06.2013 г. са 2 805,0 млн. лв., което представлява 46,2% от разчетените за годината при изпълнение към полугодието на 2012 г. спрямо плана за годината в размер на 48,2 на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 2 132,9 млн. лв. или 61,9% от разчета за годината при 2 001,0 млн. лв. за същия период на миналата година, когато изпълнението на разчета за годината е било близко до сегашното (61,8%). Постъпленията в частта на помощите по КФП към 30.06.2013 г. са в размер на 1 088,0 млн. лв. (29,1% от разчета) при 661,1 млн. лв. (16,9% от разчета) към полугодието на 2012 година.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.06.2013 г. възлизат на 14 173,0 млн. лв., което е 44,7% от годишния разчет. Просрочените задължения и изчерпаните законови резерви, в резултат на одобрени извънредни разходи с Постановления на Министерския съвет през първите пет месеца на годината, оказват сериозен натиск върху изпълнението на разходната част на бюджета. Липсата на гъвкавост по отношение на разходите не позволява чрез компенсиращи мерки в разходите да бъде посрещнат натиска върху бюджетната позиция от очертаващото се неизпълнение на приходите.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 11 925,2 млн. лв. (49,4% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 334,5 млн. лв. (24,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2013 г.) и лихвените плащания - на 379,8 млн. лв. (43,4% от планираните за 2013 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за първото полугодие на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 533,4 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите. Фискалният резерв към 30.06.2013 г. е в размер на 5,8 млрд. лева.