Няма да има промяна в честотата на сметоизвозване и сметосъбиране на територията на община Русе през следващата година, става ясно от заповедта на кмета Пламен Стоилов, която определя районите и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Според документа градът е разделен на девет района, като към границите му са включени селата, три местности и кварталите Средна кула, Долапите, Образцов чифлик и ДЗС. 
В по-голямата част от районите боклукът от „бобрите“ ще се извозва ежедневно, а бургаските контейнери и пластмасовите кофи ще се събират по два пъти в седмицата. За малките населени места извозването е един път седмично. Със същия график ще се събира и боклукът от кварталите Средна кула, Долапите, Образцов чифлик и ДЗС.  
Планът за следващата година няма промяна в сравнение с този, по който се работи в момента нито в границите на зоните, нито в честотата за извозване на боклука от тях. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-кмета Наталия Кръстева. На сметосъбиращите фирми се заплаща на тон. Общината има контрольори, които съблюдават графика на сметосъбиращите фирми, както и контролните бележки, които визират колко тона боклук е занесла съответната фирма на сметището.