Повече практика, повече часове по психология и дидактика, както и курс по приобщаващо образование - това са част от новите, по-високи изисквания към бъдещите учители и университетите, предлагащи педагогически специалности. Те са описани в проектонаредба на просветното министерство (МОН) за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител".

Занапред висшите училища трябва да имат програмна акредитация по професионалното направление "Педагогически науки" или по друго направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка. Лекционните курсове за задължителните дисциплини трябва да се провеждат от хабилитирани за съответната област преподаватели, като не по-малко от половината от тях, а не 3/4 - както е в момента, трябва да бъдат на основен трудов договор в съответния ВУЗ, пише в. „Сега“.

От бъдещите педагози се очаква да покрият и повече учебни дисциплини. Към задължителните досега области - педагогика, психология, аудио-визуални и информационни технологии и методика на обучението, ще бъда прибавена и допълнителна задължителна дисциплина - приобщаващо образование. Докато часовете по педагогика остават без промяна (60), тези по информационни и комуникационни технологии се увеличават двойно - от 15 на 30 часа. За методика на обучението ще има 90 часа вместо сегашните 60. Така минимумът от задължителни часове за кандидат-учителите се вдига от 180 на 255 часа, т.е. с около 40%. Повишават се и часовете за задължителна практическа подготовка - от 150 на 180 часа. Задължителни са и поне две избираеми дисциплини.