Едва 35,2% от мерките по Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г. са реализирани. Това става ясно от отчет за свършеното през изминалите две години.

Планът за изпълнение съдържа 71 мерки групирани в четирите стратегически цели: Ефективно управление и върховенство на закона, Партньорско управление с гражданите и бизнеса, Открито и отговорно управление и Професионално и експертно управление. Отговорник за административната реформа в правителството е вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова.

Частично изпълнени са 34 мерки или 47.9 %. За по-голямата част от частично изпълнените към момента мерки е предвидено да бъдат финансирани по Оперативна програма “Добро управление” и на практика те ще бъдат завършени в по-дългосрочен период от първоначално заложения в плана. Неизпълнени са 12 мерки или 16.9 %, като за девет от неизпълнените до момента мерки е заложено да се изпълняват в последващ период в Пътната карта за изпълнение на стратегията, пише в документа.

Неизпълнено се оказва актуализиране Ръководството за извършване на оценка на въздействието на законодателството. “Предстои изготвянето на наредба, в която ще бъде определена методологията и минималното съдържание на оценката на въздействието”, пише още от изпълнението на стратегията.

Неизпълнено остава актуализирането на структурите на общинските администрации, което трябва да се финансира с 800 000 лв. по ОП “Добро управление”. Не е актуализирана и методологията за извършване на функционален анализ на държавната администрация. 600 000 лв. ще трябва да се усвоят по ОПДУ и за “Разработване на технологична система за анализиране на жалби, предложения и сигнали на гражданите, контрол за тяхното третиране”. Други половин милион лева е трябвало, но все още не са усвоени, за да се подобри процесът по оценка и планиране на потребности от специалисти в администрацията. Държавната администрация не е успяла да осигури и ъпгрейдване на Портала за студентски стажове в министерствата и агенциите. Оказва се, че държавната администрация е преценила, че не е необходимо и провеждането на централизиран конкурс за младши експерти, т.е. за назначаването на новозавършили студенти. Централизирани конкурси щяло да има до пет години, става ясно още от документа: “в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г., приета с Решение No 1033 на Министерския съвет от 30 декември 2015 г. е заложено развитие на централизираните конкурси”. Неизпълнена се оказва и мярката за осигуряване на приемственост в държавната администрация. “Съгласно получените данни от министерствата през отчетния период не са въведени стандарти за професионална компетентност на служителите в звената по човешки ресурси. Изискванията за професионална компетентност на служителите от звената по управление на човешките ресурси ще бъдат регламентирани при предстоящите промени на подзаконовата нормативна уредба в областта на държавната служба”, е друг от неуспешните примери при провеждане на административната реформа.

Заради пропаднала процедура по Закона за обществените поръчки са били провалени и съвместни обучения за повишаване ефективността на взаимодействието на приходните агенции и системата на правоохранителните органи – МВР, ДАНС, следствие, прокуратура, съд. Ново финансиране за подобни обучения не се предвижда, става ясно още от документа, изготвен от подчинените на вицепремиера и вътрешен министър Румяна Бъчварова.

Провалът на съвместното обучение става на непрекъснатото изтъкване, от страна на премиера и министри от правителството, за драстично повишена събираемост на данъци и акцизи.