Пенсионните ни фондове намаляват повече от два пъти инвестициите си в депозити и търсят по-голяма доходност най-вече от чуждестранни акции и облигации. Това показват данните на националната статистика за работата им през миналата година. 
В чуждестранни финансови активи са инвестирани 57% от привлечените 9,4 млрд. лева. Растат и вложенията в български акции, облигации и държавни ценни книжа, които са средно 37% от портфейлите им. По 3% са вложени в депозити и инвестиционни имоти.  
Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове към края на миналата година е 4 386 635 души, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1,238 млрд. лв.
На фона на сериозния спад на реализираните от фондовете доходности, управляващите парите ни 9 пенсионноосигурителни дружества реализират все по-големи печалби за себе си. Оборотът им, включително брутните начислени премии, по текущи цени достига 140 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 48 млн. лв. При балансова стойност на активите им към края на 2015 г. от 287 млн. лв. те постигат отличната възвращаемост от 16,7% годишно.