Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на България към 31 декември 2015 година възлизат на 23,127 млрд. евро в сравнение с предходната година нарастват със 7,2%, съобщи Националният статистически институт /НСИ/.
Най-голяма е стойността на чуждестранните инвестиции в промишлеността - 9,852 млрд. евро. Следва я секторът на услугите с 5,607 млрд. евро. Тези две дейности формират 66,8% от общия обем ПЧИ за миналата година, а относителният им дял нараства с 2,3% спрямо 2014 г. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции през 2015 г. са едва в размер на 751 млн. евро, или с 18,1% по-малко в сравнение с 2014 година.
Данните показват ясна тенденция на промяна на ролята на преките чуждестранни инвестиции като източник на ноу-хау, нови технологии и нови управленски практики. Преди 6-7 години по-голямата част от инвестициите бяха насочени към непроизводствени сектори от икономиката и особено в недвижими имоти и строителство, които доведоха до нездравословно разрастване на бранша и балонизиране на цените им. 
През миналата година е отчетна промяна в структурата на разходите за ДМА по видове, като относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 1,8 пункта и достига 40,6% от общия им размер.
Нарастват обаче вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура - с 0,3%, за закупуване на земя с 0,4% и за транспортни средства - с 0,5%, като тези разходи формират съответно 29,5%, 6,7% и 12,5% от общия обем инвестиции в дълготрайни материални активи.