Производствените цени в селското стопанство намаляват с 0,8% през второто тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г., съобщава Националният статистически институт (НСИ). Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се повишава с 0,6%, а на продукцията от животновъдството намалява с 2,2%. По-евтиното производство е причина основните хранителни стоки да остават на стабилни нива и дори да поевтиняват през последната година.
 Спрямо 2015 г. цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 1,9%, като в растениевъдството индексът на цените се повишава с 3,5%, а в животновъдството намалява със 7,3%. Цените на зърнените култури са по-ниски с 5,7%, а на пресните зеленчуци - с 15,7%.
В животновъдството през второто тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. се наблюдава увеличение единствено в цената на овцете - с 1,1%. Цените на останалите категории животни се понижават. Цената на кравето мляко намалява със 7,7%, на овчето мляко - с 8,3%, на кокошите яйца за консумация - с 27,7%, а пчелния мед - с 25,9%. 
По-ниските производствени разходи са следствие от намалението на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в агросектора. Те са с 4,8% под равнището на същото тримесечие на предходната година и с 3,8% спрямо 2015 г.
За година цените на електроенергията и горивата намаляват с 15,5%, а на минералните торове - с 15,7%. По-високи са цените на посевния и посадъчния материал - с 9,9%, а на фуражите - с 2,1%.