Сериозно подобрение на финансовите резултати през първото тримесечие на тази година регистрира русенската машиностроителна фирма „Спарки“, става ясно от междинния отчет на дружеството, подаден до фондовата борса. Към 30.06.2016 г. предприятието реализира нетни приходи от продажби на стойност 13,926 млн. лв., което представлява увеличение с 13% в сравнение със същия период на 2015 г.
За полугодието „Спарки“ отчита нетна печалба в размер на 699 хил. лв., спрямо регистрираната за същия период на 2015 г. нетна загуба на стойност 91 хил. лв.
Към края на юни стойността на собствения капитал на дружеството е 10,716 млн. лв., а размерът на активите е 37,006 млн. лв.
Многомилионните кредити все още тежат на „Спарки“, като разходите за лихви през миналата година възлизат на 390 хил. лева. Заемите към банки и нефинансови институции в края на юни са 16,450 млн. лева. В последните няколко години те постоянно се разсрочват за още 12 месеца. Спрямо предходната година кредитите намаляват с близо 800 хил. лева. Това обаче е за сметка на натрупаните задължения към доставчици и клиенти, които нарастват с 1,2 млн. лева. В резултат текущите пасиви на „Спарки“ нарастват с 1,4 млн. лева до 26,2 млн. лева. Този ръст се компенсира с излишък от увеличението на текущите активи - с 2,4 млн. лева.