Сериозен спад на продажбите и двойно по-голяма счетоводна загуба отколкото в края на март отчита „Свинекомплекс Николово“ в предварителния си финансов отчет за първото полугодие на тази година, представен на фондовата борса. Общите приходи намаляват с над 37 на сто - от 3,7 на 2,33 млн. лева, най-вече поради драстичния спад на реализираните стоки. В резултат финансовият резултат за периода януари-март е загуба в размер на 413 хил. лева. 
Според доклада на мениджмънта, всеобщата стопанска криза оказва влияние върху ритмичната и ефективна реализация, както и върху основните производствени разходи за осъществяване на дейността. Отчетният период се характеризира с висока цена на комбинирания фураж, съчетана с по-ниски продажни цени на живи животни сравнени със същия период на предходната година. 
Средната реализационна цена за януари-юни 2016 г. е 2.43 лв./кг живо тегло, която е с 0,16 лв./кг по-ниска от миналогодишната. Угоените прасета се продават по 1.80 лв./кг, а подрастващите - по 3.00 лв./кг. 
През отчетния период наличните животни в свинекомплекса намаляват с над 2500 броя спрямо 2015 г. Намаляват приходите от продажби както на живи животни, така и на трупно месо.  
За изхранването на наличното поголовие са изразходвани 2940 тона комбинирани фуражни смески на стойност 1,523 млн. лв.
Високата цена на фуража и ниската продажна цена води до постоянна задлъжнялост към доставчика на фураж и невъзможност на дружеството със собствени средства да извършва своите разплащания. Тази ситуация го изправя пред търсене на привлечени средства за разплащане на разходи свързани с дейността му, се казва в доклада. Основен риск пред целия бранш е продължаващият внос на евтини меса и суровини за месопреработка и консумация на местния пазар.