Народното събрание гласува промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с който бе въведен 10% плосък данък „натура“ за ползване на служебни активи за лични цели.
Според законопроекта, новият данък върху „разходите в натура“ трябва да е ползван от служител на фирмата и да е свързан с употребата на собствени, наети или предоставени за ползване активи (служебни автомобили, телефони, имоти). Освен това на работодателя се дава право на избор - или да плаща окончателен данък върху разходите по използването на активите, или на служителя да му бъдат удържани данък върху доходите и осигуровки. А разходите се считат за доход в натура за служителя.
Ако работодателят избере да упражни право на избор от страна на работодателя получените от физическото лице непарични доходи под формата на разход, свързан с използването на активите, няма да се облагат с данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица.
Данъкът ще е окончателен и подлежи на деклариране и внасяне веднъж годишно в срок до 13 март на следващата календарна година. Предвижда се промените да влязат със задна дата, а именно от 1 януари 2016 г. 
Активите за лично ползване са групирани в три категории: превозни средства, недвижимо имущество и активи, различни от посочените в първите две категории. За различните видове активи е предвидено данъчната основа да бъде 20 на сто от общия размер на разходите за съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основа.