Паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство ще се изплащат в срок до 10 работни дни от представянето на необходимите данни за болничните листове от осигурителя и от постъпването на данните от издадените болнични листове от органите на медицинската експертиза. Парите ще се превеждат по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки. Промяната влиза в сила от 1 юли, съобщи Националният осигурителен институт. 
Паричните обезщетения, извън тези по болничен лист, се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на данните от удостоверенията от осигурителите и от самоосигуряващите се лица относно правото на парично обезщетение по декларираните лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки. Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в посочения десетдневен срок за първия месец от периода, за останалите календарни месеци - до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - до 5 работни дни след изтичане срока на обезщетението.