От 4 юли до 12 август 2016 г. ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщи Фонд „Земеделие“. Общият размер на финансовата помощ е левовата равностойност на 30 млн. евро. Фонд „Земеделие“ подпомага малки земеделски стопанства със стартова помощ в размер на равностойността на 15 000 евро. Финансовата помощ е безвъзмездна и цели устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства. Субсидията се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/ ще изготвя безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярката. НССЗ ще предоставя информация и съвети, които да подпомогнат земеделските стопани при развитието на техните стопанства и кандидатстването им по подмярката на Програмата.  Консултантският пакет ще включва изготвяне и попълване на бизнес плана за кандидатстване, изчисляване на точките по критериите за оценка на проектите, изготвяне и попълване на заявление за подпомагане,   окомплектоване на изискуемите документите към заявлението за подпомагане, предоставяне на съвети за изпълнението на бизнес плана в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика.